PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

VIKEND POČITNICE ”

1. člen

(Splošne določbe)

1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „VIKEND POČITNICE” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Koroškem radiu.

2. Organizator nagradne igre je Koroški radio d.o.o., Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju Producent).

3. Pokrovitelj nagradne igre je posamezni poslovni subjekti s Koroške (v nadaljevanju pokrovitelji)

4. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Koroškega radia,  www.koroski-radio.si

2. člen

(Trajanje nagradne igre)

1. Nagradna igra je na sporedu v programu Koroškega radia od 27.6.2022 do 1.7.2022, med 7. in 17. uro.

2. Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve Producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Koroškega radia in v popravku teh pravil.

3. člen

(Pogoji sodelovanja)

1. Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

2. Uslužbenci Producenta ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh s Producentom povezanih pravnih oseb ne morejo sodelovati v nagradni igri. Takšna prijava šteje za neveljavno.

3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen

(Način sodelovanja v nagradni igri)

1.  Uredništvo Koroškega radia poslušalcem v rednem radijskem programu v trajanju nagradne igre, kot je opredeljeno v 2. členu teh pravil, pozove poslušalce k sodelovanju.

2. Poslušalci se prijavijo preko SMS sporočila na 030 331 331, kjer napišejo odgovor na vprašanje, namig.

3. Uredništvo Koroškega radia izmed vseh prijav ( od 7.ih do 10.ih) izžreba 1 poslušalca in mu podeli dnevno nagrado. Tako 27.6., 28.6., 29.6., 30.6.2022. Dne 1.7.2022 pa izžrebamo poslušalca/poslušalko, ki prejme glavno nagrado: Vikend paket za družino z dvema otrokoma. Nagrade so opredeljene v 7. členu teh pravil.

4.  V primeru, da v času trajanja nagradne igre Producent ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima Producent pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

5. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen

(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

Poslušalci, ki so povezani s studiem Koroškega radia, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Producent in komisija Koroškega radia imata pravico, da prekineta klic ali zavrneta izdajo nagrade, če presodita, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in z regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.

6. člen

(Izključitev vključitve v SMS klub)

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

7. člen

(Nagrada)

1. Izžreban poslušalec, ki se je prijavil s sms sporočilom, prejme dnevno praktično nagrado . To je dnevni pokrovitelj: Koroški radio, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec. Glavno nagrado podeljujeta Koroški radio in podjetje MKH iz Mežice, Partizanska cesta 9, 2392 Mežica .

2. Dnevne nagrade bodo nagrajenci dobili po pošti.

3. Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Dodeljenih nagrad ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati denarne protivrednosti. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krijejo Pokrovitelji nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

4. Vsak posameznik lahko sodeluje v več nagradnih igrah, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Koroškega radia in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Koroški radio. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri Koroškega radia in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Koroški radio pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

5. Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

8. člen

(Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)

Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.koroski-radio.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave bodo štele za neveljavne.

9. člen

(Varstvo osebnih podatkov)

1.  S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

2.  Infonet Media, d.d., ki obdeluje podatke za Koroški radio, bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, telefonska številka) vpisala v svojo evidenco za namen izvedbe nagradne igre in jih po zaključku nagradne igre trajno izbrisala iz svoje evidence. Podatki o nagrajencu (ime, priimek, naslov) pa se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42 EUR oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Infonet Media d.d., bo kot upravljavka osebnih podatkov vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdelovala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

3.  S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Producent, kot tudi Producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (ime, priimek, telefonska številka). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh.

4. Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre. V času trajanja nagradne igre lahko posameznik do njih dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na naslovu marketing@koroski-radio.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

5. Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

6. S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in v vseh drugih medijih.

10. člen

(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: marketing@koroski-radio.si ali pokličete na številko 02 / 88 41 245 .

11. člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

2. Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Slovenj Gradec, 22.6.2022