13.02.2018
Sklenjen in potrjen tudi drugi Dogovor za razvoj Koroške regije

Razvojni svet Koroške regije kot tudi Regijski svet sta se na tokratni seji seznanila s predlaganimi in najpomembnejšimi projekti za uvrstitev v osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj Koroške regije in jih tudi potrdila.

Predlagani projekti občin ustrezajo pogojem za uvrščanje regijskih projektov v dogovor za razvoj regije, ki jim je bila na osnovi meril izvajanja ukrepov regionalne politike opredeljena prioriteta.

Kar nekaj kompromisov in usklajevanj je bilo potrebnih med občinami za končno odločitev in potrditev o vključitvi projektov v prvi dogovor za razvoj regije, hkrati pa za delitev preostalih sredstev kohezije v dopolnjen drugi dogovor regije. Koroška razpolaga z okoli 25 milijoni evrov.

Prvi dogovor po sklenitvi kompromisnega Dogovora za razvoj Koroške regije je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisan 9. Novembra lani. Potrjena sta dva regijska in dva sektorska projekta. Obe čistilni napravi Črna in Prevalje z evropskimi, državnimi in lastnimi sredstvi, nato še kolesarska povezava Trbonje – Maribor financirana iz proračuna države in regijska štipendijska shema, sofinancirana iz evropskih, državnih in lastnih sredstev, ki jih prispevajo delodajalci.

 Za drugi dogovor je bilo potrebno dopolniti dogovor za razvoj regije še s preostalimi projekti za prednostne naložbe spodbujanja podjetništva, trajnostne mobilnosti, vlaganj v okolje in vodni sektor s čistilnimi napravami ali preskrbljenostjo oskrbe s čisto pitno vodo in izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanje prometnih vozlišč z infrastrukturo.

Tako so med prednostnimi projekti regije kolesarske povezave med Velenjem in Ožbaltom, po vseh občinah Koroške regije, izgradnja sekundarne kanalizacije Vič, sekundarnih komunalnih vodov in čistilne v Mežici, gradnja čistilne naprave za pitno vodo in gradnja manjkajočih vodovodov Slovenj Gradec, infrastrukturne ureditve poslovnih con občin Dravograd, Mežica, Muta, Radlje, Slovenj Gradec in Ravne,izgradnja sekundarnega voda čiščenja odpadnih voda v industrijski coni Vuzenica in rekonstrukcija cestnih povezav Ozare v Mestni občini Slovenj Gradec.     

 Aktualni rok za oddajo dopolnjenih dogovorov je 15. Februar, v dogovoru za razvoj Koroške regije pa bodo po dokončnih pogajanjih in usklajevanjih z ustreznimi ministrstvi končno uvrščeni projekti občin, za katere je bilo doseženo soglasje vseh; Razvojnega sveta regije in Regijskega sveta, pristojnega ministrstva in službe vlade za kohezijo in regionalni razvoj.

 

IF