PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „BOŽIČNA GLASBENA PRAVLJICA“ NA KOROŠKEM RADIU
 
1. člen (Splošne določbe)
 
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „BOŽIČNA GLASBENA PRAVLJICA” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Koroškem radiu.
(2) Organizator nagradne igre je Koroški radio d.o.o. , Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju producent).
(3) Pokrovitelji nagradne igre so posamezni poslovni subjekti s Koroške (v nadaljevanju pokrovitelji).  
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Koroškega radia,  www.koroski-radio.si
 
2. člen (Trajanje nagradne igre)
 
(1) Nagradna igra je na sporedu od ponedeljka, 21. 12. 2020 do vključno četrtka, 24. 12. 2020 v programu Koroškega radia, prijave potekajo cel dan, v nagradni igri, v času trajanja nagradne igre, prek sms kratkih sporočil, na 030 331 331.
 
(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Koroškega radia in v popravku teh pravil.
 
3. člen (Pogoji sodelovanja)
 
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 16 let. Če je nagrajenec mlajši od 16 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 16 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 
(2) Uslužbenci producenta ali pokroviteljev ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.  

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
 
4. člen (Način sodelovanja v nagradni igri)
 
(1) Poslušalci za sodelovanje v nagradni igri pošljejo naslov pesmi, na 030 331 331, ko v programu slišijo povabilo k sodelovanju. Začetek nagradne igre je jasno označen s programskim elementom in vsebinsko pojasnjen. Poprej nanj opozori voditelj.
 
(2) Producent v času trajanja nagradne igre naključno izbere enega izmed poslušalcev, ki so se prijavili v tekočem dnevu v živo. Izbran uporabnik bo povezan s studiem Koroškega radia in zaprošen za sodelovanje. Če se uporabnik ne javi v času 15 sekund oz. je linija zasedena / ni več vzpostavljena, sprejme klic drugega uporabnika. Poslušalci, ki so povezani s studiem, morajo odgovoriti na nagradno vprašanje in izpolniti vse pogoje ter upoštevati navodila igre.
 
(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
 
5. člen (Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)
 
Poslušalci, ki so v živo povezani s studiem Koroškega radia, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Producent ima pravico, da prekine klic ali zavrne izdajo nagrade, če presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.  
 
6. člen (Nagrade)
 
(1) S pravilnim odgovorom na zastavljeno nagradno vprašanje (ki so ga že predhodno napisali v sms sporočilo) si poslušalec zagotovi prejem nagrade.
Poslušalci, ki so povezani s studiem, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila.

(2) Nagrada: različne praktične nagrade pokroviteljev.

(3) Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije pokrovitelj nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. O nagradi bo nagrajence obveščal pokrovitelj nagradne igre in poslal potrdilo o prejemu po pošti, v zakonitem roku.
 
(4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Koroškega radia in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Koroški radio. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri  Koroškega radia in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Koroški radio pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.
 
(5) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
 
7. člen (Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
 
Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.koroski-radio.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za sodelujoče, ki niso ustrezni po poprej določenih pravilih.

8. člen (Varstvo osebnih podatkov)

(1) S poslanim sporočilom na telefonsko številko 030 331 331, kot je to določeno v prvem odstavku 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Infonet Media, d.d. , ki je upravljalec podatkov za Koroški radio, bo osebne podatke (ime in telefonska številka) vpisala v svojo bazo. Infonet Media d.d. , bo kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca (Koroški radio) osebnih podatkov upravljala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(3) Osebni podatki iz prejšnjega člena se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre, in se brišejo po koncu nagradne igre oz. najkasneje v roku 1 meseca.
 
(4) S prijavo je sodelujoči seznanjen in v primeru, da podaja izrecno privolitev, da producent, kot tudi producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (ime, naslov in telefonska številka).
 
(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.
 
(6) Producent se zavezuje, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.  
 
(7) S prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.
 
9. člen (Reklamacije)  
 
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@koroski-radio.si ali pokličete na številko 02 / 88 41 245.
 
10. člen (Dodatne informacije o nagradni igri)  
 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.
 
Slovenj Gradec, 18.12.2020