PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „SLADKO POLETJE Z MERCATOR CENTROM SLOVENJ GRADEC
 
1. člen (Splošne določbe)
 
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre
„SLADKO POLETJE Z MERCATOR CENTROM SLOVENJ GRADEC” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Koroškem radiu.
(2) Organizator nagradne igre je Koroški radio d.o.o. , Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju producent).
(3) Pokrovitelj nagradne igre je Mercator center Slovenj Gradec
(v nadaljevanju pokrovitelj).  
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Koroškega radia,  www.koroski-radio.si
 
2. člen (Trajanje nagradne igre)
 
(1) Nagradna igra je na sporedu od ponedeljka, 27. 07. 2020 do vključno petka, 31. 07. 2020 v programu Koroškega radia in na FB profilu Koroškega radia.
 
(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Koroškega radia in v popravku teh pravil.
 
3. člen (Pogoji sodelovanja)
 
(1) Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 16 let. Če je nagrajenec mlajši od 16 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 16 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 
(2) Uslužbenci producenta ali pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.  

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
 
4. člen (Način sodelovanja v nagradni igri)
 
(1) Poslušalci za sodelovanje v nagradni igri v etru Koroškega radia pošljejo SMS sporočilo na številko 030 331 331 s pravilnim odgovorom na zastavljeno nagradno vprašanje. Sodelujoči na Facebook strani Koroškega radia v komentar objave z nagradnim vprašanjem napišejo pravilni odgovor. Žreb se izvede vsak dan po 13. uri.

 
(2) Producent v času trajanja nagradne igre naključno izbere enega izmed poslušalcev, ki so s pravilnim odgovorom sodelovali v tekočem dnevu preko SMS sporočila in enega sodelujočega na FB profilu Koroškega radia. Izbran uporabnik bo obveščen preko telefonskega klica oziroma preko sporočila na facebooku.

(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
 
5. člen (Nagrade)

(1) Nagrada: sestavljen paket sladkih dobrot (čokolade, keksi, bonboni, ipd.).

(2) Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije pokrovitelj nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. O nagradi bo nagrajence obveščal producent nagradne igre. Nagrajenci bodo obveščeni preko telefonskega klica oziroma preko sporočila na facebooku.
 
(3) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Koroškega radia in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Koroški radio. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri  Koroškega radia in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Koroški radio pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.
 
(4) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
 
6. člen (Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
 
Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.koroski-radio.si, internetnega omrežja, Facebooka, telefonskih linij ali komunikacije, niti za sodelujoče, ki niso ustrezni po poprej določenih pravilih.

7. člen (Varstvo osebnih podatkov)

(1) S poslanim odgovorom, kot je to določeno v prvem odstavku 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Infonet Media, d.d. , ki je upravljalec podatkov za Koroški radio, bo osebne podatke (ime in telefonska številka) vpisala v svojo bazo. Infonet Media d.d., bo kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca (Koroški radio) osebnih podatkov upravljala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(3) Osebni podatki iz prejšnjega člena se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre, in se brišejo po koncu nagradne igre oz. najkasneje v roku 1 meseca.
 
(4) S poslanim odgovorom je sodelujoči seznanjen, da podaja izrecno privolitev, da producent, kot tudi producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (ime in telefonska številka).
 
(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre. Iz SMS baze se sodelujoči lahko odjavi tako, da pošlje SMS z besedo „odjava“ na številko 030 313 313 ali po elektronski pošti na: info@koroski-radio.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.
 
(6) Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.
 
(7) S poslanim odgovorom sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.
 
8. člen (Reklamacije)  
 
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@koroski-radio.si ali pokličete na številko 02 / 88 41 245.
 
9. člen (Dodatne informacije o nagradni igri)  
 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.
 
Slovenj Gradec, 27. 07. 2020