23.01.2023
Na Koroškem številne investicije v elektro omrežje

Več kot 4 mio evrov bodo v letošnjem letu v Elektru Celje vložili na območju Distribucijske enote Slovenj Gradec. Največ sredstev bodo namenili novogradnjam in rekonstrukcijam elektro energetskih objektov. Velik poudarek bodo namenili izgradnji več novih nizko napetostnih vodov in transformatorskih postaj, ki bodo zagotovile boljše napetostne razmere in prenosne zmogljivosti in s tem omogočile priključitev novih malih sončnih elektrarn pravi direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring Damir Lončar: "Največjih 5 investicij v letu 2023 na Distribucijski enoti Slovenj Gradec bo:V občini Slovenj Gradec: Kabliranje daljnovoda Razbor in izgradnja nadomestne transformatorske postaje TP 20/0,4kV Razbor šola in TP 20/0,4kV Razbor Mivc s priključnim kablovodom. Ocenjena vrednost investicije je 340.000 EUR. Z izgradnjo nadomestne TP Razbor šola in TP Razbor Mivc bomo hkrati zgradili cca 4,1km SN kablovoda, ki bo služil za napajanje omenjenih dveh TP, ter nadomestil prostozračni daljnovod, ki poteka po neugodnem terenu in je velikokrat izpostavljen neugodnim vremenskim pogojem. V občini Mislinja: Nadaljevanje izgradnje srednjenapetostnega kablovoda SN KB 2x20kV od Slovenj Gradca proti Mislinji. Ocenjena vrednost investicije je 300.000 EUR. Predvidena je izgradnja dveh 20 kV kablovodov od bencinske črpalke DMOL do TP Sp. Dovže, ki bosta izboljšala zanesljivost napajanja Mislinje, ter omogočila povečavo odjema v Mislinji. Letos bomo zgradili kablovod v dolžini 1,6 km. V letu 2021 je že bil zgrajen v dolžini 3,2km. Tako da do skupne končne dolžine 12 km ostane za dokončanje izgradnje v letu 2024 še 7,2 km. Občina Radlje ob Dravi: Izgradnja transformatorske postaje TP 20/0,4kV Radlje Javornik s priključnim kablovodom. Ocenjena vrednost investicije je 230.000 EUR. Z izgradnjo TP Radlje Javornik in priključnega SN KB v dolžini 1,4km bomo omogočili gradnjo nove stanovanjske zazidave na severu Radelj ob Dravi in izboljšali napetostne razmere, ki bodo omogočile tudi priključitev novih sončnih elektrarn na tem območju.Občina Radlje ob Dravi: TP 20/0,4kV Zgornja Vižinga Murn in nadomestna TP 20/0,4kV Zg.vižnga Navršnik s priključnim kablovodom. Ocenjena vrednost  investicije je 200.000 EUR. Izgradnja teh dveh transformatorskih postaj in priključnega kablovoda v dolžini 2,7 km bo bistveno izboljšala slabe napetostne razmere na območju Svetih Treh kraljev v občini Radlje ob Dravi. Občina Slovenj Gradec: Izgradnja transformatorske postaje TP 20/0,4kV PC Pameče 3 s priključnim kablovodom. Ocenjena vrednost investicije je 160.000 EUR. Izgradnja TP in priključnega kablovoda za potrebe nove poslovne cone v Pamečah pri Slovenj Gradcu. Pri investiciji sodelujemo z Občino Slovenj Gradec, ki bo izvedla kabelsko kanalizacijo.Skupno na Distribucijski enoti Slovenj Gradec v letu 2023 načrtujemo investicije v skupni vrednosti 4.150.000 EUR. Za pet največjih investicij bo porabljenih 1.230.000 EUR.Preostalih 2.930.000 EUR bo porabljenih za:  izgradnjo  novih TP 20/0,4kV Podgradom (občina SG) in TP Železniška postaja Otiški vrh (Občina Dravograd),nadomestitev več nadzemnih SN vodov s podzemnimi kabelskimi vodi,za izgradnjo več novih NN vodov, ki bodo zagotovili boljše napetostne razmere in omogočile priključitev novih MFE,za zamenjave energetskih TR v obstoječih TP. Potrebe so zaradi povečanega odjema,za obnovo dotrajanih SN vodov in NN vodov.